Omet navegació

Continguts d'aprenentatge

  • Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i les conseqüències i el significat de les transformacions socials i espacials.
  • Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
  • Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics i geogràfics.
  • Ús d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu.
  • Habilitats de comunicació pròpies del seu nivell.
  • Assumpció de distints rols en equips de treball.
  • Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
  • Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
  • Imaginació i creativitat.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)